VI Национален конкурс за създаване на творби за духови оркестри

VI Национален конкурс за създаване на творби за духови оркестри

Община Монтана обявява Националния конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри. Той се провежда в два раздела “Марш” и “Хоро”. Конкурсът, който се провежда за шести път, е съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри “Дико Илиев”.

Във всеки от двата раздела се присъждат първа награда в размер на 1000 лв., втора - на стойност 800 лв. и трета награда – 600 лв. Наградените автори получават и пластичния знак на празниците – месингова статуетка, на тържествена церемония при откриването на фестивала. Планира се той да се проведе в средата на 2022 г. Участващите в Дико-Илиевите празници оркестри ще изпълнят отличените в конкурса творби.

Крайният срок за изпращане на конкурсните творбите на адреса на общината е  29 октомври 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ НА VI КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ТВОРБИ ЗА ДУХОВ ОРКЕСТЪР - МОНТАНА 2021

Приет с Решение № 1330/30.06.2015 г. на Общински съвет - Монтана

ЦЕЛ

Конкурсът има за цел да стимулира развитието и да популяризира изявите на българската духова музика; да даде възможност за създаване на нови творби – хора на фолклорна основа и маршове, за духов оркестър и изпълнението на наградените творби на Празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” – Монтана.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Конкурсът се провежда на всеки две години в град Монтана.
В него могат да участват композитори, без възрастови ограничения.
Творбите, изпращани от участниците в конкурса трябва да бъдат специално създадени за конкурса, да не са публикувани и публично представяни.
Изпращаните от авторите творби трябва да бъдат съобразени с възможностите за изпълнение от среден и голям духов оркестър.
Върху партитурата и на компактдиска с демозаписа на изпращаната творба не трябва да фигурират имената на творбата и автора. Партитурата и компактдискът с демозаписа трябва да бъдат придружени с отделно запечатан плик, съдържащ подписаната от автора апликационна форма, публикувана в интернет-страницата на конкурса, с данни за името на творбата, името на автора, адрес за кореспонденция, както и съгласие за приемане условията на този правилник.
Изключения от изискванията не се допускат.
Участниците в конкурса се уведомяват лично за резултатите от проведения конкурс. Те ще бъдат оповестени и в интернет.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
Конкурсът е анонимен.
Всеки композитор може да участва в него с не повече от една творба – едно хоро или един марш, представени като партитура. Желателно, но не задължително е към партитурата да бъде приложен демозапис на компактдиск в аудио формат.
Участниците в конкурса изпращат по пощата творбите си на адрес:
гр. Монтана, Община Монтана, ул. “Извора“ 1 в срок, определен от организаторите (29 октомври 2021 г.). Важи датата на пощенското клеймо.
Класирането се осъществява в два раздела: раздел “Марш” и раздел “Хоро”.
Организаторите не са длъжни да върнат на авторите изпратените от тях творби.
ЖУРИРАНЕ
Жури, определено от организаторите, извършва класирането на изпратените творби и присъждането на наградите.
Журито не е длъжно да присъжда всички награди. Наградите могат да бъдат делими.
Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
НАГРАДИ
Журито може да присъди за всеки от разделите: раздел “Марш” и раздел “Хоро” първа, втора и трета награда.
Първа награда – 1000 лв.
Втора награда – 800 лв.
Трета награда – 600 лв.
Паричните награди се връчват непосредствено след присъждането им от журито. Наградените автори получават статуетки на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” на тържествената церемония по откриване на празниците.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Организаторите придобиват авторските права върху наградените от конкурса музикални творби, като имат правото да използват произведенията, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, по всички допустими начини за целите на конкурса, в рамките на десет години.


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

© 2021 Design © 777x7 LTD | 777x7.com. All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.